Illuminas

Illuminas Logo

CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Illuminas Global (dále jen „Illuminas“) je profesionální agentura pro průzkum trhu, využívající vědecké metody pro získávání informací o tom, co zajímá naše klienty. Od 24. srpna 2023 se společnost Rockbridge připojila ke společnosti Illuminas.

Veškeré informace poskytované společnosti Illuminas jsou využívány výhradně pro legitimní výzkum a nikdy nebudou využity k pokusům činit obchodní nabídky na základě vámi poskytnutých informací. Naše postupy a zásady jsou v naprostém souladu s právy jednotlivců na ochranu osobních údajů, a to v kombinaci s níže uvedenými ustanoveními, která platí pro všechny výzkumné projekty:

UPOZORNĚNÍ:

 • Během spolupráce neposkytujeme zavádějící informace ohledně povahy výzkumu nebo využití zjištěných skutečností.
 • Nebudeme vám zasílat žádné nevyžádané e-maily nebo za tímto účelem poskytovat vaše e-mailové adresy třetím osobám. Budeme-li se na vás chtít v budoucnosti obrátit prostřednictvím e-mailu nebo jinak, požádáme vás o výslovný souhlas.
 • Ve vzácných případech můžeme využívat cookies (Cookie je soubor dat, který webový soubor zašle vašemu prohlížeči, když navštívíte některou webovou stránku. Když se poté na tuto stránku opět vrátíte, webová stránka zjistí, zda se ve vašem počítači cookies vyskytují.) nebo podobné nástroje, a to výhradně z důvodů zajištění kvality, ověřování nebo abychom předcházeli nepříjemnému opakovanému dotazování. Prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste dostali upozornění v okamžiku, kdy váš počítač obdrží cookies, nebo můžete cookies zakázat úplně.
 • Třetí strany, jejichž síť společnost Illuminas využívá ke zpracování a analýze dat, jsou smluvně zavázány k využívání vašich informací výhradně pro výzkumné a statistické účely.

MOŽNOST VOLBY:

 • Pokud si do budoucna nepřejete podílet se na žádném dalším průzkumu, kontaktujte nás prosím e-mailem na [email protected] nebo na níže uvedené adrese. Snažíme se na každý e-mail odpovědět do jednoho pracovního dne, ale kompletní vymazání vašich dat potrvá v rozmezí 1–2 týdnů.
 • Veškeré vámi poskytnuté informace jsou důvěrné a jsou podávány anonymně. Ve vzácných případech vás můžeme požádat o souhlas, aby byly určité odpovědi využity způsobem umožňujícím identifikaci vaší osoby. Takové využití dat ovšem probíhá pouze na základě vašeho výslovného souhlasu a pouze pro stanovené účely.
 • Spolupráce je vždy dobrovolná. V každé fázi dotazníku nebo průzkumu nebo po jejich dokončení jste oprávněn/a požádat o zničení nebo vymazání některých nebo všech vámi poskytnutých informací. V odůvodněných případech tomuto požadavku vyhovíme, bude-li to možné.
 • Vždy vám poskytneme možnost rozhodnout se pro tzv. opt-out před tím, něž budou vaše osobní údaje (1) poskytnuty třetí straně (pakliže se nejedná o agenta, který provádí činnost pod naším vedením), nebo (2) použity za účelem, který se podstatně liší od původního účelu, za kterým byly původně shromážděny nebo pro který jste následně udělili souhlas. Jedinou výjimku v rámci této volby by u důvěrných i nedůvěrných osobních údajů představoval případ, kdy bychom byli nuceni poskytnout vaše osobní údaje na základě státního nebo soudního příkazu, zákona nebo předpisu, abychom splnili podmínky v zájmu národní bezpečnosti nebo prosazování zákona.
 • Vědomě do průzkumu nezahrnujeme osoby mladší 15 let bez předchozího písemného svolení rodičů nebo zákonných zástupců.

POSTOUPENÍ ÚDAJŮ:

 • Všechny třetí strany jsou smluvně zavázány k tomu, že vaše údaje budou uchovávány důvěrně a nedotčené.
 • Třetí strany jsou smluvně zavázány k tomu, že získané informace budou využity výhradně k výzkumným nebo statistickým účelům. Žádné jiné využití vašich údajů není povoleno.
 • Společnost Illuminas může být povinna poskytnout osobní údaje na základě oprávněných žádostí ze strany orgánů veřejné správy včetně nutnosti vyhovět požadavkům národní bezpečnosti nebo prosazování práva.
 • V případech postoupení údajů o občanech EU a Švýcarska získaných na základě rámce na ochranu osobních údajů mezi EU a USA nebo rámce na ochranu osobních údajů mezi Švýcarskem a USA třetím stranám může společnost Illuminas nést odpovědnost.

PŘÍSTUP:

 • Informace shromažďované společností Illuminas jsou zpracovávány výhradně pro výzkumné nebo statistické účely.
 • Pokud si přejete získat přístup, opravit nebo získat potvrzení o tom, že společnost Illuminas má osobní údaje vztahující se k vaší osobě, nebo pokud si přejete odstranit osobní údaje, jestliže jsou nepřesné, obraťte se na nás prosím na [email protected]. Na váš požadavek budeme reagovat bez zbytečného odkladu.
 • Vyzýváme vás, abyste se v případě dotazů nebo pochybností obrátili na [email protected].

BEZPEČNOST:

 • Naše webová stránka a intranet jsou zajištěny bezpečnostními opatřeními poskytujícími ochranu proti ztrátě, zneužití a úpravám námi spravovaných údajů.
 • K vámi poskytovaným informacím mají přístup pouze oprávnění pracovníci a smluvní partneři. Tento přístup je poskytnut pouze pro výzkumné účely, za účelem provádění statistických analýz a kontrol kvality.
 • Osobní údaje jsou uchovávány po dobu dvanácti (12) měsíců po ukončení výzkumného projektu, nebo tak dlouho, jak to vyžadují účely, pro něž byly tyto údaje shromážděny.
 • Společnost Illuminas neprodává ani nepronajímá třetím stranám informace umožňující identifikaci osob.
 • V případě reorganizace, sloučení nebo prodeje naší společnosti může dojít k předání veškerých osobních údajů příslušné třetí straně.
 • Společnost Illuminas nemá za žádných okolností přístup k informacím o vaší osobní kreditní kartě.

INTEGRITA DAT:

 • Společnost Illuminas zpracovává osobní údaje pouze způsobem slučitelným a souvisejícím s účelem, za kterým byly údaje shromážděny nebo který byl danou osobou odsouhlasen.
 • Společnost Illuminas shromažďuje pouze údaje nedůvěrné povahy v podobě kontaktních údajů (např. jméno, e-mailová adresa) pro účely vlastního průzkumu.
 • Společnost Illuminas se zavazuje za pomoci přiměřených opatření zajistit, aby osobní údaje byly přesné, úplné, aktuální a vhodné pro zamýšlené využití.

ZAJIŠTĚNÍ SOULADU:

 • Společnost využívá pro zajištění souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů vlastního způsobu hodnocení a pravidelně ověřuje, že jsou tyto zásady přesné, že pokrývají veškeré dotčené údaje, že jsou dostatečně viditelné, vždy dodržované a dostupné a že jsou v souladu s uvedenými principy. Vyzýváme všechny zainteresované osoby, aby se na nás obrátily s jakýmkoli dotazem na uvedené kontaktní informace, a zavazujeme se prošetřit a pokusit se vyřešit všechny stížnosti a spory týkající se využití a zveřejňování osobních údajů v souladu s uvedenými principy.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU SHROMAŽĎOVÁNY A ZPRACOVÁVÁNY?

 • Osobní údaje, které jsou zpracovávány, mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, datum narození a ostatní podobné informace. Illuminas mohou shromažďovat osobní údaje přímo od vás, když je Illuminas dobrovolně poskytnete, nebo může Illuminas získat osobní údaje od naší skupiny vlastníků, klientů nebo společností pro výzkum trhu, kteří získali souhlas účastníka. U členů skupiny ze skupiny naší skupiny vlastníků bude Illuminas údaje shromažďovat v souladu s jejich pokyny.
 • Illuminas může rovněž získat osobní údaje z databáze vlastníků, kteří nás ujistili, že jejich databáze obsahují pouze jednotlivce, kteří souhlasili, že tam budou zahrnuti, a své osobní údaje sdíleli. Illuminas může rovněž shromažďovat a používat osobní údaje získané z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou telefonní adresáře.

JAKÉ INFORMACE JSOU SHROMAŽĎOVÁNY AUTOMATIZOVANÝMI TECHNOLOGIEMI?

 • Illuminas může automaticky shromažďovat určité informace. V závislosti na zemi, kde žijete, mohou být takové informace považovány za osobní údaje. Tyto informace zahrnují zejména informace o vašem zařízení a kapacitě zařízení, zejména včetně operačního systému zařízení informací z cookies, IP adresa, druh zařízení, druh prohlížeče a ostatní informace, a to samostatně nebo ve spojení, které mohou být používány výhradně pro identifikaci vašeho zařízení.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ CCPA

VAŠE PRÁVA PODLE CCPA

Podle těchto zásad ochrany osobních údajů a podle zákona, pokud jste rezidentem Kalifornie, máte následující práva:

 • PRÁVO NA INFORMOVÁNÍ. Musíte být řádně informováni o tom, které kategorie osobních údajů jsou shromažďovány a pro jaké účely jsou osobní údaje používány.
 • PRÁVO NA PŘÍSTUP / PRÁVO NA VYŽÁDÁNÍ. CCPA vám umožňuje společnost požádat a získat od ní informace o předání vašich osobních údajů, které společnost nebo její dceřiné společnosti shromáždily v posledních 12 měsících, třetí straně pro účely přímého marketingu této třetí strany.
 • PRÁVO ODMÍTNOUT PRODEJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Máte také právo požádat společnost, aby vaše osobní údaje neprodávala třetím stranám. Takovou žádost můžete podat v sekci „Neprodávejte mé osobní údaje“ nebo na webové stránce.
 • PRÁVO VĚDĚT O SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJÍCH. Máte právo vyžádat si a získat od společnosti informace týkající se zpřístupnění následujících údajů:
  • Kategorie shromažďovaných osobních údajů
  • Zdroje, ze kterých byly osobní údaje shromážděny
  • Obchodní nebo komerční účel shromažďování nebo prodeje osobních údajů
  • Kategorie třetích stran, se kterými sdílíme osobní údaje
  • Konkrétní osobní údaje, které jsme o vás shromáždili
 • PRÁVO NA ODSTRANĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Máte také právo požádat o odstranění osobních údajů, které byly shromážděny v posledních 12 měsících.
 • PRÁVO NEBÝT OBĚTÍ DISKRIMINACE. Máte právo nebýt diskriminováni při uplatňování jakýchkoli svých spotřebitelských práv, včetně:
  • Odepření zboží nebo služeb
  • Účtování různých cen nebo sazeb za zboží nebo služby, včetně využívání slev nebo jiných výhod nebo ukládání přirážek
  • Poskytování jiné úrovně nebo kvality zboží nebo služeb
  • Naznačování, že obdržíte jinou cenu nebo sazbu za zboží nebo služby nebo jinou úroveň či kvalitu zboží nebo služeb.

UPLATŇOVÁNÍ PRÁV NA OCHRANU ÚDAJŮ PODLE CCPA

 • Chcete-li uplatnit svá práva podle CCPA a jste-li obyvatelem Kalifornie, můžete nám poslat e-mail nebo zavolat podle níže uvedených údajů nebo navštívit naši sekci „Neprodávejte mé osobní údaje“ nebo webovou stránku.

Společnost požadované údaje poskytne a doručí bezplatně do 45 dnů od obdržení vaší prokazatelné žádosti. Lhůta pro poskytnutí požadovaných údajů může být jednou prodloužena o dalších 45 dní, pokud je to přiměřeně nutné, a po předchozím oznámení.

NEPRODÁVEJTE MÉ OSOBNÍ ÚDAJE

 • Žádné osobní údaje neprodáváme.
 • Pokud jde o údaje o používání, týká se případné odmítnutí pouze prohlížeče, který používáte. Je možné, že budete muset provést odmítnutí v každém prohlížeči, který používáte.
 • Odmítnutím se umístí do vašeho počítače soubor cookie, který je jedinečný pro prohlížeč, na kterém údaje odmítnete. Pokud změníte prohlížeč nebo odstraníte soubory cookie uložené vaším prohlížečem, budete muset odmítnutí provést znovu.

MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ

 • Vaše mobilní zařízení vám může umožnit odmítnout používání informací o aplikacích, které používáte, za účelem zobrazování reklam zaměřených na vaše zájmy:
 • „Odmítnout internetové reklamy“ nebo „Odmítnout přizpůsobení reklam“ na zařízeních se systémem Android

„OMEZIT SLEDOVÁNÍ REKLAM“ NA ZAŘÍZENÍCH IOS

 • Můžete také zastavit shromažďování informací o poloze z vašeho mobilního zařízení změnou předvoleb ve vašem mobilním zařízení.

Zásady „nesledovat“ podle požadavků kalifornského zákona o ochraně soukromí na internetu (CalOPPA)

Upozorňujeme, že nereagujeme na signály „nesledovat“ (DNT) v prohlížečích, protože nebyl přijat žádný standard DNT. Pokud je v prohlížeči použit mechanismus DNT, budeme přesto provádět sledování, ukládat soubory cookie nebo používat reklamu, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Některé weby třetích stran sledují vaše aktivity při prohlížení. Pokud takové webové stránky navštěvujete, můžete ve svém webovém prohlížeči nastavit preference a informovat weby, že si nepřejete být sledováni. Možnost nesledovat můžete zapnout nebo vypnout na stránce předvoleb nebo nastavení svého webového prohlížeče.

VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ V KALIFORNII (KALIFORNSKÝ ZÁKON SHINE THE LIGHT)

Podle článku 1798 kalifornského občanského zákoníku (kalifornský zákon Shine the Light) mohou obyvatelé Kalifornie, kteří s námi mají navázaný obchodní vztah, jednou ročně požádat o informace o sdílení svých osobních údajů s třetími stranami pro účely přímého marketingu těchto třetích stran.

Pokud chcete požádat o další informace podle kalifornského zákona Shine the Light, můžete nás kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených v dolní části těchto zásad ochrany osobních údajů.

ÚPRAVY

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být předmětem občasných úprav, prováděných v souladu se požadavky rámce na ochranu osobních údajů mezi EU a USA, CCPA a ostatními platnými zákony a předpisy. Veškeré úpravy těchto zásad budou zveřejněny na této webové stránce. Tato verze zásad ochrany osobních údajů společnosti Illuminas byla naposledy upravena dne 28. července 2023.

CHRÁNÍME VAŠE SOUKROMÍ

Společnost Illuminas dodržuje rámec na ochranu osobních údajů mezi EU a USA a rámec na ochranu osobních údajů mezi Švýcarskem a USA vymezený Ministerstvem obchodu USA, pokud jde o shromažďování, použití a uchovávání osobních údajů přenesených z Evropské unie, Spojeného království a Švýcarska do Spojených států amerických s ohledem na štít na ochranu soukromí.  Společnost Illuminas má certifikaci od ministerstva obchodu, že u těchto údajů dodržuje principy rámce na ochranu osobních údajů mezi EU a USA.  Pokud je mezi podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů a principy rámce na ochranu osobních údajů mezi EU a USA konflikt, mají přednost principy rámce na ochranu osobních údajů mezi EU a USA. Chcete-li se dozvědět více o programu rámce na ochranu osobních údajů mezi EU a USA a podívat se na certifikaci společnosti, navštivte web https://www.dataprivacyframework.gov/.

V souladu se zásadami rámce na ochranu osobních údajů mezi EU a USA a Švýcarskem a USA se společnost Illuminas zavazuje, že bude řešit stížnosti ohledně vašeho soukromí a shromažďování a používání vašich osobních informací námi. Jedinci Evropské unie nebo Švýcarska, kteří mají dotazy nebo stížnosti ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, by se měly nejdříve obrátit na společnost Illuminas na adrese:

Věc: EU-U.S. Data Privacy Framework
Jacob Manhart
3801 S Capital of Texas Hwy Suite 200
Austin, Texas 78704
USA

Společnost Illuminas se dále zavazuje odkazovat nevyřešené stížnosti ohledně osobních údajů, které spadají pod zásady rámce na ochranu osobních údajů mezi EU a USA na organizaci Insights Association Data Privacy Framework Services Program, což je nezávislý alternativní poskytovatel v oblasti řešení sporů se sídlem ve Spojených státech amerických, který provozuje organizace Insights Association. Pokud neobdržíte včasné potvrzení vaší stížnosti nebo pokud vaše stížnost nebude uspokojivě řešena, navštivte prosím stránky https://www.insightsassociation.org/Resources/Data-Privacy-Framework/Information-for-EU-Swiss-Citizens-to-file-a-complaint, kde můžete získat více informací a podat stížnost. Tyto služby na řešení sporů jsou poskytovány zdarma.

Illuminas podléhá vyšetřovacím a donucovacím pravomocím Federální obchodní komise USA (Federal Trade Commission, FTC).

Za určitých omezených podmínek mohou jednotlivci zahájit závazné rozhodčí řízení u panelu rámce ochrany osobních údajů u Ministerstva obchodu USA a Evropské komise.

KONTAKTNÍ INFORMACE

Můžete se na nás obrátit na [email protected] nebo poštou na: Do rukou: Privacy Policy, 3801 South Capital of Texas Hwy, Ste 200, Austin, TX 78704 – zde můžete vyjádřit veškeré dotazy nebo připomínky týkající se jednotlivých průzkumů nebo našich obecných výzkumných postupů. Jsme členem organizace Insights Association a dodržujeme její zásady chování pro průzkum trhu. Všechny výzkumné projekty jsou rovněž prováděny v souladu s ustanoveními ICC/ESOMAR – mezinárodního kodexu praktik marketingových a sociálních výzkumů (International Code of Marketing and Social Research Practice).